Artikel 1:
Algemene bepalingen 1.1
In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, indien en voorzover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis: A. Verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden van Jartecbv.nl. B. Jartecbv.nl: Jartec en alle aan voornoemde vennootschappen gelieerde ondernemingen. C. Wederpartij: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (indien gespecificeerd: Wederpartij A), elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm (indien gespecificeerd: Wederpartij B) welke tot Jartecbv.nl in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Jartecbv.nl gesloten Overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd. D. Overeenkomst(en): de tussen Jartecbv.nl en Wederpartij aangegane huurovereenkomst(en), waarop de Verhuurvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn. E. Schriftelijk: door middel van een document, ondertekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van Jartecbv.nl (en/of Wederpartij). F. Offerte: vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging door Jartecbv.nl aan een potentiële Wederpartij tot het doen van een Aanbod. G. Aanbod: de door een Wederpartij aan Jartecbv.nl gegeven op schrift gestelde of mondelinge opdracht, bestelling of reservering. H. Orderbevestiging: op schrift gestelde aanvaarding van het Aanbod door Jartecbv.nl aan de Wederpartij. I. Huurcontract: de ter bedrijf van Jartecbv.nl afgesloten/ opgemaakte, op schrift gestelde Overeenkomst in geval van een directe (balie -) verhuur. J. Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de Overeenkomst door Wederpartij aan Jartecbv.nl verschuldigd is. K. Gegevens: van de Offerte deel uitmakende catalogi, ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, programma- tuur, technische informatie en dergelijke. L. Gebrek(en): een aan Jartecbv.nl toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde, dat reeds vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren) functioneert. M. Dagwaarde: de nieuwprijs van de zaak per schadedatum/ datum vermissing, verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de verloren gegane zaak.
1.2 Als verzenddatum van de geschriften, bedoeld in de artikelen 4.2, 4.3, 6.4 en 14.2 t/m 14.4 geldt de datum op het poststempel of de fax -of maildatum. Indien geen dergelijke datum is vermeld of aangetoond kan worden, en er bestaat een geschil over de tijdigheid van de verzending, gelden de geschriften als niet tijdig verzonden.
1.3 Indien en voor zover zaken van de afdelingen Bel & Huur, Portable Kitchens of Rail Infra worden gehuurd, zijn, in aanvulling op deze Verhuurvoorwaarden, tevens specifieke voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam. Deze aanvullende voorwaarden zijn tevens bij Jartecbv.nl – vestiging verkrijgbaar en op www.Jartecbv.nl. te raadplegen. Op verzoek kan eventueel een exemplaar worden toegezon- den.
Artikel 2:
Toepasselijkheid 2.1
De Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van Jartecbv.nl en op alle door Jartecbv.nl aangegane Overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn de Verhuurvoorwaarden van toepassing op door Jartecbv.nl aangegane overeenkomsten tot verhuur van roerende zaken aan een Wederpartij.
2.2 Indien de Wederpartij in zijn Aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.
2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enige bepaling uit de Verhuurvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. Indien een der- gelijke afwijking of aanvulling door Jartecbv.nl wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de Wederpartij daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige Overeenkomsten.
2.4 De Wederpartij met wie eenmaal met toepassing van deze Verhuurvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Verhuurvoorwaarden op latere Overeenkomsten tussen haar en Jartecbv.nl.
Artikel 3:
Offertes 3.1
Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden Jartecbv.nl op geen enkele wijze, tenzij in de Offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.
3.2 Een Offerte is geldig gedurende twee weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.
3.3 Door Jartecbv.nl verstrekte Gegevens blijven eigendom van Jartecbv.nl, mogen zonder de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Jartecbv.nl niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden, en moeten op verzoek onmiddellijk aan Jartecbv.nl worden geretourneerd. Jartecbv.nl behoudt zich tevens alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
3.4 De door Jartecbv.nl verstrekte Gegevens dienen slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.
Artikel 4:
Totstandkoming van de Overeenkomst 4.1
Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover Jartecbv.nl een Orderbevestiging heeft gedaan dan wel een Huurcontract met de Wederpartij heeft afgesloten. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de Orderbevestiging door Jartecbv.nl is verzonden, dan wel het Huurcontract door de Wederpartij is ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd.
4.2 De Orderbevestiging, dan wel het Huurcontract, wordt geacht de inhoud van de gesloten Overeenkomst volledig en juist weer te geven. De Wederpartij wordt geacht met de inhoud van de Orderbevestiging in te stemmen, tenzij zij binnen 5 werkdagen na dagtekening van de Orderbevestiging in schrift aan Jartecbv.nl laat weten dat zij zich niet met de inhoud kan verenigen. Door ondertekening/ bevestiging van het Huurcontract stemt de Wederpartij met de inhoud hiervan in.
4.3 Een op schrift gesteld Aanbod kan uitsluitend in schrift worden herroepen of gewijzigd, en slechts indien deze herroeping of dit verzoek tot wijziging Jartecbv.nl heeft bereikt, alvorens de Orderbevestiging is verstuurd, dan wel Jartecbv.nl is overgegaan tot feitelijke uitvoering van de Overeenkomst. In ieder geval is een op schrift gesteld Aanbod onherroepelijk geworden, indien niet binnen 5 werkdagen na dagtekening daarvan, een herroeping is verzonden. Een mondeling Aanbod is onherroepelijk.
4.4 Jartecbv.nl heeft het recht een Aanbod zonder opgave van redenen te weigeren.
4.5 In afwijking van het in artikel 4.1 bepaalde, kan een Overeenkomst ook tot stand komen doordat Jartecbv.nl, na ontvangst van een Aanbod, aanvangt met de feitelijke uitvoering daarvan.
Artikel 5:
Inhoud van de Overeenkomst 5.1
De inhoud van de Overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de Orderbevestiging/ het Huurcontract en hetgeen in de Verhuurvoorwaarden is bepaald. Indien er, met betrekking tot dezelfde Overeenkomst, zowel een Orderbevestiging is verstuurd als een, door Jartecbv.nl ondertekend of van Jartecbv.nl uitgaand en door Wederpartij ondertekend/niet bestreden, Huurcontract is opgemaakt, dan is, ingeval van tegenstrijdigheid, de inhoud van het Huurcontract bepalend. Een en ander tenzij in schrift anders is overeengekomen.
5.2 Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van Jartecbv.nl, of namens Jartecbv.nl gemaakt of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Jartecbv.nl slechts indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door haar tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders, of door dezen hiertoe gemachtigde personen, Schriftelijk zijn bevestigd.
5.3 Voor door fabrikanten en/of importeurs verstrekte Gegevens, aanvaardt Jartecbv.nl geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan.
5.4 Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door Jartecbv.nl zijn toelaatbaar, indien en voorzover de Wederpartij vóór totstandkoming van de Overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voorzover de door Jartecbv.nl te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.
5.5 Slechts indien de Wederpartij aantoont dat de zaken zodanig afwijken van de Overeenkomst en/of de door Jartecbv.nl verstrekte Gegevens, dat de Wederpartij in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. Jartecbv.nl is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.
5.6 Jartecbv.nl is gerechtigd om, ter nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, (gelijksoortige) zaken (evt. inclusief personeel) bij een derde in te huren (derdeverhuurder) danwel een soortgelijke aan te bieden.
Artikel 6:
Huurperiode 6.1
De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en, meer specifiek: A. indien is bedongen dat Wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het materieel door Jartecbv.nl aan de Wederpartij wordt overhandigd; B. indien is bedongen dat de Jartecbv.nl de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop Jartecbv.nl het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.
6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De huurtermijn eindigt feitelijk: A. indien is bedongen dat Wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie retourneert: op het tijdstip waarop het materieel door de Wederpartij aan Jartecbv.nl is overhandigd, tegen afgifte van een ontvangstbewijs; B. indien is bedongen dat Jartecbv.nl het ophalen van het gehuurde verzorgt: na op schrift gestelde afmelding van het gehuurde door de Wederpartij, op de datum zoals in deze afmelding is gespecificeerd, met inachtneming van de termijn als bedoeld in artikel 6.4; C. bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die in schrift door Jartecbv.nl aan de Wederpartij wordt gesteld, op de laatste dag van voornoemde termijn om 17.00 uur.
6.3 Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde Overeenkomst, kan er ook per (aantal) artikelen worden afgemeld (gedeeltelijke afmelding). De hiermee gemoeide aan -en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van de Wederpartij. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 6.2 omschreven wijzen.
6.4 De afmelding mag niet later worden verstuurd dan op de gewenste eind- datum.
6.5 De op schrift gestelde afmelding dient per fax, aan de vestiging/ afdeling van Jartecbv.nl waarmee de huurovereenkomst is gesloten, verzonden te worden en dient de volgende gegevens te bevatten: • gegevens Wederpartij • contractnummer • omschrijving op te halen zaken (met artikelnummer(s) bij gedeeltelijke afmelding) • gewenste einddatum • ophaallocatie • naam en telefoonnummer contactpersoon ter ophaallocatie • indien van toepassing: vindplaats sleutel • meldpunt voor chauffeur van Jartecbv.nl
6.6 De huurperiode mag, tot aan de op schrift gestelde afmelding, zowel in schrift als telefonisch door de Wederpartij worden verlengd.
Artikel 7:
Aflevering en risico 7.1
Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door Jartecbv.nl in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze Jartecbv.nl niet. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.
7.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn is de Wederpartij echter ge- rechtigd om Jartecbv.nl per aangetekende post een redelijke termijn voor nakoming te gunnen, welke termijn in ieder geval niet korter dan twee werkdagen is, gerekend vanaf datum ontvangst van het aangetekende stuk door Jartecbv.nl.
7.3 Slechts na overschrijding van de (volgens artikel 7.1 overeengekomen of volgens artikel 7.2 gestelde) fatale termijn is de Wederpartij gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. Jartecbv.nl is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.
7.4 Jartecbv.nl is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met de Wederpartij overleg worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is Jartecbv.nl bevoegd de reeds geleverde zaken steeds direct te factureren.
7.5 De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de Wederpartij: a. bij levering af bedrijf van Jartecbv.nl: op het moment van feitelijke bezitsverschaffing; b. bij levering op een andere locatie: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn afgeladen.
7.6 Het bezorgen van de verhuurde zaken wordt gepland tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Exacte tijdstippen kunnen daarbij niet worden ingepland; de levering zal plaatsvinden in vooraf overeengekomen dagdelen. Jartecbv.nl bezorgt uitsluitend op de begane grond.
7.7 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft Jartecbv.nl het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De Wederpartij zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn. Jartecbv.nl kan, na overleg met de Wederpartij, echter ook het gehuurde afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en /of de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de Wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast hiertoe.
Artikel 8:
Retournering en risico 8.1
Na de in de op schrift gestelde afmelding vermelde einddatum, blijft de Wederpartij nog twee werkdagen verantwoordelijk voor het gehuurde en derhalve ook aansprakelijk voor schade/vermissing als omschreven in artikel 11. Deze verantwoordelijkheid eindigt om 18:00 uur op de voornoemde tweede werkdag.
8.2 Op het bovenstaande is het gestelde in artikel 19 onverkort van toepassing.
8.3 Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat de zaken, na de op schrift gestelde afmelding, dagelijks tussen 8:00 en 18:00 uur, door Jartecbv.nl ter opgegeven locatie kunnen worden opgehaald.
8.4 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat er gedurende de hierboven vermelde termijn iemand aanwezig is voor teruggave van de zaken. Indien bij het afhalen niemand aanwezig is, kan Jartecbv.nl de zaken toch terugnemen. Doch, indien een geschil ontstaat over de vraag of het gehuurde in goede staat of het juiste aantal door de Wederpartij is achtergelaten, rust op Wederpartij B uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent.
8.5 De zaken dienen gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld, op de begane grond gereed te staan. De emballage die bij de gehuurde zaken hoort blijft bij de Wederpartij t.b.v. de kwaliteit. Zijn de zaken niet in gereedheid gebracht voor transport, dan verbeurt de Wederpartij een forfaitaire boete van € 150,-.
8.6 Gehuurde zaken worden na retourneming ter bedrijf van Jartecbv.nl of ter bedrijf van de derdeverhuurder gecontroleerd. Het meenemen van de zaken door de expeditie van Jartecbv.nl of de expeditie van de derdeverhuurder is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de Wederpartij bij de controle aanwezig wil zijn, dient zij dit bij het aangaan van de Overeenkomst weer te geven, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retourneming). Als vervuiling/verontreiniging of onjuiste verpakking is vastgesteld, zonder dat de Wederpartij daarbij aanwezig was, is de controle door Jartecbv.nl of de derdeverhuurder bindend, en zullen de kosten hiervan aan de Wederpartij worden doorbelast.
8.7 Indien bij voornoemde controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde zaak voor de Wederpartij ter beschikking wordt gehouden, ten behoeve van een (contra-/ tegensprekelijke) expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten als bedoeld in artikel 11.5 (of eventueel het eigen risico) aan de Wederpartij doorbelast. Indien de Wederpartij geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-/ tegensprekelijke expertise, is de schadevaststelling door Jartecbv.nl of de derdeverhuurder bindend.
Artikel 9:
Prijzen A. Machineverhuur 9.1
De dagprijzen, zoals omschreven in de machinecatalogus van Jartecbv.nl, zijn gebaseerd op huur/gebruik van max. 24 uur en de weekprijzen op huur/ gebruik van max. 168 uur (m.u.v. machines met een urenteller; hierbij is de dagprijs gebaseerd op 8 draaiuren en de weekprijs op 40 draaiuren. Voor meer draaiuren geldt een toeslag) en zijn exclusief B.T.W., onderhoud, brandstof, olie, transport, milieuheffing, reiniging, toeslag voor schade-afkoop- en brand-/diefstalregelingen. 9.2 De weekendprijs (vrijdag t/m maandag) is gebaseerd op huur/gebruik van max. 72 uur (zondag wordt niet berekend). 9.3 Voor huurtermijnen van langer dan vier weken geldt een prijs op aanvraag. B. Partyverhuur 9.4 De huurprijzen, zoals omschreven in de partycatalogus van Jartecbv.nl zijn gebaseerd op een weekend oftewel drie dagen; dag voor gebruik ophalen, dag na gebruik retourneren. Voor elke dag langer geldt een toeslag van 15% van het weekend -tarief tot maximaal twee weken. Na deze twee weken geldt een prijs op aanvraag. 9.5 De prijzen zijn exclusief B.T.W., onderhoud, transport en eventueel laden en lossen. C. Algemeen 9.6 Prijzen, zoals omschreven in de catalogus van Jartecbv.nl, zijn gebaseerd op de ten tijde van het drukken van deze catalogus geldende omstandigheden. Deze prijzen binden Jartecbv.nl slechts voor een periode van 30 dagen na datum van uitgifte van de catalogus. Hierna dienen deze prijzen te worden gezien als niet -bindende richtlijnen. Met het verschijnen van een nieuwe catalogus vervallen alle vorige aanbiedingen. 9.7 Jartecbv.nl heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer begrepen: wijziging van vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, sociale lasten en wisselkoersen. 9.8 Wederpartij betaald altijd de ontvangen factuur ook wanneer er bezwaar is ingediend. Als het bezwaar gegrond is, krijgt wederpartij het geld terug geboekt binnen 30 werkdagen. Jartec is gerechtigd om een betalingstermijn te hanteren op elk factuur van 14 dagen.
Artikel 10:
Verplichtingen van de Wederpartij 10.1 De Wederpartij/ diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de Wederpartij het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het gehuurde aanwezige/ aan het gehuurde bevestigde, gebruikersinstructies en/ of (overige) handleidingen en volgens dezen te handelen. Tevens staat de Wederpartij ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over de terzake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc. Vorenstaande geldt op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de schadeafkoopregeling als omschreven in artikel 19. 10.2 Hoewel de overeengekomen einddatum van de huurtermijn indicatief is, heeft de Wederpartij na het verstrijken van deze termijn een teruggaveplicht. 10.3 Indien het gehuurde niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan Jartecbv.nl wordt geretourneerd/ afgemeld, dan wel het gestelde in artikel 11.4 zich voordoet, wordt, na constatering hiervan door Jartecbv.nl, aan de Wederpartij op de wijze als omschreven in artikel 6.2 onder C de mogelijkheid geboden om het gehuurde alsnog te retourneren, dan wel alsnog aangifte te doen van diefstal. De huurtermijn eindigt in dit geval zodra het gehuurde alsnog geretourneerd c.q. afgemeld wordt, of op het tijdstip als omschreven in artikel 6.2 onder C, dan wel artikel 11.3. Indien de Wederpartij het gehuurde na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft geretourneerd/ geen aangifte heeft gedaan is zij in verzuim. Naast de huursom is de Wederpartij in dit geval tevens de Dagwaarde van de niet-geretourneerde zaak/zaken aan Jartecbv.nl verschuldigd. 10.4 De Wederpartij retourneert het gehuurde bij dezelfde vestiging van Jartecbv.nl als deze waar de Overeenkomst werd opgemaakt. Indien de Wederpartij het gehuurde bij een andere vestiging wenst te retourneren, dan is dit uitsluitend in overleg, en eventueel tegen betaling van een vergoeding, mogelijk. 10.5 De Wederpartij dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan Jartecbv.nl te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. De Wederpartij dient de zaken gereinigd en, op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft, gesorteerd en verpakt in juiste kratten etc. te retourneren. Extra arbeidstijd door niet/onvoldoende sorteren of reinigen wordt in rekening gebracht. 10.6 De Wederpartij verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen (waaronder precariobelasting) en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door hem of derden, te zullen betalen. 10.7 Indien van toepassing dient de Wederpartij er op haar kosten voor zorg te dragen dat zij, tijdig vóór de levering van het gehuurde, beschikt over de benodigde vergunningen en goedkeuringen. 10.8 De Wederpartij verplicht zich ertoe Jartecbv.nl te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Jartecbv.nl hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Jartecbv.nl, op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de afkoopregelingen als omschreven in artikel 19, in geval van schade/vermissing ten tijde van de onbevoegde onderverhuur/beschikbaarstelling. 5108025 Algemene Verhuurvoorwaarden Jartec BV (NL) 10.9 De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorko- ming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz., van het gehuurde. 10.10 De Wederpartij is verplicht het dagelijks onderhoud aan het gehuurde te verrichten. Indien de vereiste deskundigheid ontbreekt, dient de hulp te worden ingeroepen van Jartecbv.nl en zijn de kosten voor rekening van de Wederpartij. Het door de huurder zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij, bij verhuringen van een dermate lange termijn dat onderhoud door Jartecbv.nl aan het gehuurde noodzakelijk is, de onderhoudskosten aan Jartecbv.nl verschuldigd. De Wederpartij blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de periode dat het onderhoud door Jartecbv.nl plaatsvindt. 10.11 Bedienend personeel werkt onder de verantwoordelijkheid van Wederpartij B. Wederpartij B vrijwaart Jartecbv.nl en het bedienend personeel, behoudens in geval van opzet of grove schuld, van iedere aansprakelijkheid. 10.12 Personeel van Jartecbv.nl dat liften (de)monteert of keurt kan nimmer door de Wederpartij worden verplicht om diens aanwijzingen op te volgen, noch om de (de)montage of keuring onder diens toezicht te verrichten.
Artikel 11:
Schade en verlies 11.1 Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de Wederpartij voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan Jartecbv.nl te worden gemeld. 11.2 In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de Wederpartij verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan Jartecbv.nl te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is Wederpartij verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Jartecbv.nl te overleggen. 11.3 In afwijking van het in artikel 6.2 gestelde geldt, voor zover het de ontvreemde zaak/zaken betreft, in dit geval de datum waarop de zaak/zaken (vermoedelijk) zijn ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als einddatum van de huurperiode. Voor eventuele overige zaken op dezelfde overeenkomst blijft de huur doorlopen tot de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 6.2 omschreven wijzen. 11.4 Indien de Wederpartij verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan Jartecbv.nl te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering, waarvoor de in artikel 19 genoemde brand-/diefstalregeling geen dekking biedt. 11.5 Bij diefstal of (economische) total- loss van het gehuurde, verplicht de Wederpartij zich de schade aan Jartecbv.nl te vergoeden tegen de Dagwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de Wederpartij zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/ diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het ge- huurde. Daarnaast blijft de Wederpartij aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Jartecbv.nl geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.). 11.6 Voor vermiste zaken, waarvoor door Jartecbv.nl reeds de dagwaarde aan de Wederpartij is doorbelast en die later alsnog door de Wederpartij wordt gevonden en geretourneerd, is de Wederpartij de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door Jartecbv.nl in mindering gebracht op de aan de Wederpartij te retourneren vergoeding van de dagwaarde. 11.7 De door of namens Jartecbv.nl gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de Wederpartij wordt uitgevoerd, door een door Jartecbv.nl aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door Jartecbv.nl wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door Jartecbv.nl. 11.8 De Wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft. 11.9 Jartecbv.nl verklaart dat er ten behoeve van WAM- plichtige objecten een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van de Wederpartij, die Jartecbv.nl dient te vrijwaren, komt evenwel: – schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed, doch terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking geldt. Dit doet zich bijvoorbeeld voor, indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade; – het in de verzekeringspolis genoemde eigen risico; – schade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen of kabels en/of de daardoor veroorzaakte gevolgschade. – boetes, bekeuringen en/of kosten voor Jartecbv.nl, die voortvloeien uit het door de Wederpartij (of diens personeel/ hulppersonen / andere personen waarvoor zij verantwoordelijk is) op de openbare weg rijden met niet-gekentekend (WA(M)-plichtig) werkmaterieel; – schade die onder de wettelijk toegestane uitsluitingen valt.
Artikel 12:
Vervoer 12.1 De Wederpartij draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door haarzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De Wederpartij is verplicht de gehuurde zaken te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor de Wederpartij die de zaken door Jartecbv.nl aangeleverd krijgt in containers, maar zelf voor het lossen en weer laden zorg draagt. De zaken dienen zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading 12.2 Indien op verzoek van Wederpartij B bij het laden/lossen, aan –of af- koppelen gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van Jartecbv.nl, geschiedt dit geheel voor eigen risico van de Wederpartij. 12.3 Behoudens in schrift anders overeengekomen, dient de Wederpartij, in- dien is overeengekomen dat de zaken door Jartecbv.nl bij de Wederpartij afgeleverd en/of opgehaald zullen worden, behulpzaam te zijn bij het laden/ lossen van de zaken ter overeengekomen locatie. Indien de Wederpartij niet voorziet in de noodzakelijke hulp bij het laden en/of lossen van de zaken, komen de hierdoor ontstane kosten voor rekening van de Weder- partij.
Artikel 13:
Aansprakelijkheid Jartecbv.nl 13.1 De aansprakelijkheid van Jartecbv.nl is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade, aan zaken en personen van de Weder- partij, veroorzaakt door een aantoonbaar Gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet of grove schuld van Jartecbv.nl. Tevens is de aansprakelijkheid van Jartecbv.nl beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermo- gensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet -en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 13.2 De aansprakelijkheid van Jartecbv.nl kan nimmer het Orderbedrag (met een maximum van het bedrag ter hoogte van één termijnfactuur (= huur- termijn van 4 weken) bij lange termijnverhuringen) te boven gaan, tenzij en voorzover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd. 13.3 Wederpartij B zal Jartecbv.nl vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de gehuurde zaak. 13.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.
Artikel 14:
Reclame 14.1 De Wederpartij zal op het tijdstip van afname de gehuurde zaken inspec- teren op uiterlijk waarneembare Gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de Wederpartij alle eventuele Gebreken vermelden op het betreffende document. De zaken worden geacht in goede staat en conform de Overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voorzover op voormelde documenten niet anders is vermeld. 14.2 Klachten van de Wederpartij die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare Gebreken aan de zaken en die tijdens de in lid 1 genoemde inspectie zijn ontdekt, dienen door de Wederpartij binnen 24 uur na levering, in schrift aan Jartecbv.nl gemeld te worden. 14.3 Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden behoren te worden, moeten door de Wederpartij binnen 48 uur na ontdekking hiervan aan Jartecbv.nl ter kennis worden gebracht, op dezelfde wijze als in lid 2 vermeld. 14.4 In geval van schade, als bedoeld in artikel 13.1, dient de Wederpartij dit binnen 48 uur na het ontstaan ervan aan Jartecbv.nl te melden op dezelf- de wijze als in 14.2 vermeld. In deze schademelding wordt tevens de vermoedelijke schadehoogte aangegeven en aan Jartecbv.nl de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke termijn een (contra-/ tegensprekelijke) expertise te laten uitvoeren. Voornoemde redelijke termijn bedraagt ten minste 2 weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de scha- demelding door Jartecbv.nl. 14.5 Ieder vorderingsrecht van de Wederpartij jegens Jartecbv.nl, betrekking hebbend op schade als bedoeld in artikel 13.1, vervalt indien: a. de schade en/of de Gebreken niet binnen de hiervoor in de leden 2,3 en 4 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Jartecbv.nl ter kennis zijn gebracht; b. de Wederpartij geen/onvoldoende medewerking aan Jartecbv.nl verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; c. de Wederpartij de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien zij de zaken heeft ge- bruikt of behandeld onder, voor de zaken, ongeschikte omstandigheden; d. de Wederpartij, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van Jartecbv.nl aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren; e. de zaak na ontdekking van de Gebreken als bedoeld in lid 2 in gebruik wordt genomen, of indien na ontdekking als bedoeld in lid 3 het gebruik van de zaak wordt voortgezet. f. aan Jartecbv.nl geen mogelijkheid tot (contra-/ tegensprekelijke) expertise is geboden, zoals bedoeld in lid 4.
Artikel 15:
Reserveren en annuleren 15.1 Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij Jartecbv.nl te reserveren. Bij het sluiten van de Overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken voor de Wederpartij beschikbaar dienen te zijn, in onderling overleg bepaald en in de Overeenkomst vastgelegd. Indien de Wederpartij de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de Wederpartij desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen. 15.2 Onverminderd het voorgaande, kan de Wederpartij de reservering vóór het tijdstip van de terbeschikkingstelling van de gehuurde zaak, Schriftelijk annuleren. De Wederpartij zal alsdan echter de navolgende vergoeding verschuldigd zijn: – 60% van het netto Orderbedrag, wanneer de annulering plaatsvindt tussen 48uur vóór het tijdstip waarop de zaken aan de Wederpartij ter beschikking zouden worden gesteld; – 70% van het netto Orderbedrag bij annulering tussen 24 uur vóór voornoemd tijdstip; – 80% van het netto Orderbedrag bij annulering vóór 8 uur voor voornoemd tijdstip.
Artikel 16:
Betaling 16.1 Tenzij in schrift anders overeengekomen, dient het Orderbedrag, onmiddellijk na retournering van het gehuurde, contant te worden voldaan. 16.2 Tenzij in schrift anders overeengekomen, of op de factuur anders vermeld, dient, in geval van facturatie, het Orderbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder enig recht op korting of verrekening. Na 14 dagen is 2% kredietbeperking van toepassing. Bij verhuur gedurende een langere termijn van minimaal 4 weken, wordt de huur per 4 weken aan Jartecbv.nl vooruit betaald. De termijn voor bezwaar tegen een factuur verstrijkt 10 dagen na factuurdatum. Zonder Schriftelijke toestemming van Jartecbv.nl is de Wederpartij niet bevoegd tot verrekening dan wel opschorting van de nakoming van de op haar rustende betalingsverplichting. 16.3 Alle betalingen dienen te geschieden ter bedrijf van Jartecbv.nl of op een door haar aan te wijzen rekening. In geval van betaling per bank of giro, geldt de dag van creditering van de rekening van Jartecbv.nl als de dag van betaling. 16.4 Indien de Wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, is zij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim en zal Jartecbv.nl een éénmalig administratieve kostenpost uitvoeren van € 65,- bovenop de hoofdsom. Alsdan verbeurt de Wederpartij, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 10 % per jaar, berekend over het niet-betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 340,- alles exclusief omzetbelasting. Hetzelfde geldt indien incasso door Jartecbv.nl mislukt ingevolge een ontoereikend saldo, dan wel enig ander van de zijde van de Wederpartij of voor diens risico komend beletsel. 16.5 Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien Wederpartij meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de op één na oudste factuur, enzovoort. 16.6 Tevens heeft Jartecbv.nl, indien de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op: a. opschorting van de uitvoering van die Overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende Overeenkomsten, totdat betaling voldoende is zeker gesteld; b. gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder dat Jartecbv.nl tot enige schadevergoeding is gehouden; c. vergoeding van de door Jartecbv.nl geleden schade. 16.7 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of ondercuratelestelling van de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met de Wederpartij zijn ontbonden, tenzij Jartecbv.nl de Wederpartij binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) (een) betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dit geval is Jartecbv.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van de betref- fende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de Jartecbv.nl verder toekomende rechten. 16.8 In elk van de in lid 6 en 7 genoemde gevallen, zijn alle vorderingen van Jartecbv.nl op de Wederpartij direct en in hun geheel opeisbaar, is de klant gehouden tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde zaken en heeft Jartecbv.nl het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Wederpartij en deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Jartecbv.nl geleden schade komen voor rekening van de Wederpartij.
Artikel 17:
Niet-toerekenbare tekortkoming 17.1 Indien Jartecbv.nl, wegens overmacht, enige verplichting jegens de Weder- partij niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmachttoestand, met een maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, in schrift te ontbinden. 17.2 Jartecbv.nl is niet tot enige schadevergoeding jegens Wederpartij gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kun- nen nakomen. 17.3 Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van Jartecbv.nl die van zodanige aard is, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Jartecbv.nl gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boy- cotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van Jartecbv.nl, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.
Artikel 18:
Eigendomsvoorbehoud en zekerheid 18.1 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Jartecbv.nl, ongeacht de duur van de Overeenkomst. Indien de Wederpartij zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De Overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Wederpartij blijft. 18.2 De Wederpartij is, behoudens Schriftelijke toestemming van Jartecbv.nl, niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. 18.3 De Wederpartij zal Jartecbv.nl onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien de Wederpartij kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij Jartecbv.nl hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de Wederpartij aan Jartecbv.nl op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt. 18.4 Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Wederpartij, zal de Wederpartij de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van Jartecbv.nl. 18.5 Indien er goede grond bestaat dat de Wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Wederpartij verplicht op het eerste verzoek van Jartecbv.nl terstond genoegzame en in de door Jartecbv.nl gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de Wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is Jartecbv.nl gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. 18.6 Indien de Wederpartij aan het verzoek, als bedoeld in lid 5, niet binnen 8 dagen na een daartoe strekkende Schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, is artikel 16.8 van overeenkomstige toepassing. 18.7 Tenzij in schrift anders is overeengekomen, zal de Wederpartij per Overeenkomst een waarborgsom verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde. Indien de Wederpartij verlenging van de Overeenkomst wenst, dient zij, uiterlijk op de dag van de aanvang van de verlenging, een nieuwe waarborgsom te voldoen. 18.8 Indien de Wederpartij een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan Jartecbv.nl de Overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Jartecbv.nl op schadevergoeding. 18.9 De waarborgsom mag door de Wederpartij niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde. Bij het einde van de Overeenkomst heeft Jartecbv.nl echter het recht om door de Wederpartij verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggeven indien vaststaat dat de Wederpartij aan al haar verplichtingen heeft voldaan.
18.9 Derdenbeding (NL)
1. DERDENBEDING
1.1. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat het eigendom van
het huurobject bij een derde kan (komen te) berusten of dat het huurobject kan zijn (of worden) verpand aan een
derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft of mocht
hebben uit hoofde van huur- en/of financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan ook.
1.2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Huurder het huurobject op
eerste verzoek aan de hiervoor bedoelde derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht
kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het huurobject zal vorderen op grond van niet nakoming van
de verplichtingen van de Verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige
huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te
geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
1.3. Indien de situatie van sub 1.2 zich voordoet en de derde het gebruik van het huurobject door Huurder
zou willen continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met hem
te sluiten, voor de restant looptijd van de onderhavige overeenkomst onder gelijkluidende condities.
1.4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van artikel 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
1.5. Het in dit artikel opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder of Verhuurder worden herroepen.
Artikel 19:
Verzekering en afkoopregelingen 19.1 Conform artikel 11 is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan en verdwijning van het gehuurde, voorgevallen tijdens de huurpe- riode, ongeacht of zij hieraan schuld heeft. De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, gezien het feit dat zij een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde. 19.2 De Wederpartij kan bovengenoemd risico grotendeels afkopen middels onderstaande regelingen. Niet voor alle zaken is het afsluiten van (één van) beide regelingen mogelijk. Voor de te huren zaken waarop (één van) deze regelingen wél mogelijk (is) zijn, is het afsluiten van de afkoopregeling(en) in beginsel verplicht. In een eventuele (raam)overeenkomst kunnen afwijkende afspraken hieromtrent zijn gemaakt. Niettemin bepaalt de inhoud van de betreffende individuele Overeenkomst mede of (één van) beide regelingen van toepassing (is) zijn. 19.3 Voor de specifieke inhoud (en tarieven) verwijst Jartecbv.nl naar de voorwaarden voor deze regelingen, gedeponeerd bij de KvK te Maastricht. Deze voorwaarden zijn tevens bij elke Jartecbv.nl- vestiging verkrijgbaar en op www.Jartecbv.nl.com te raadplegen. Op verzoek kan eventueel een exemplaar worden toegezonden. A. Schadeafkoopregeling voor particulieren en bedrijven 19.4 Om zowel de particuliere huurder als de bedrijfsmatige huurder te behoeden voor onvoorziene kosten voor zijn rekening indien hij schade veroorzaakt aan het gehuurde, kan Jartecbv.nl de Wederpartij verplichten eventuele schade aan het gehuurde vooraf af te kopen door middel van de zgn. schadeafkoopregeling (SA). De dekking van de SA geldt alleen voor de Wederpartij en m.n. zijn van de dekking uitgezonderd: schade ten gevolge van brand, diefstal, ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik en/of nalatigheid, manco/breuk/beschadiging van ‘Table Top’ – artikelen (porselein, glas –en aardewerk) en artikelen van derdeverhuurders . 19.5 Voor de SA geldt een toeslag van 10% van de huurprijs, tenzij van dit percentage in schrift wordt afgeweken. Op de SA is een eigen risico van toepassing, afhankelijk van de waarde van het gehuurde. B. Brand-/diefstalregeling voor bedrijven 19.6 Uitsluitend de bedrijfsmatige huurder kan gebruik maken van de brand-/ diefstalregeling (BD). De BD dekt schade ten gevolge van brand of dief- stal, met uitzondering van (o.m) schade ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid, ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik, ongeoorloofd doorverhuur of ter beschikking stelling aan derden, schade aan artikelen van derdeverhuurders, of wanneer de huurder recht op schadevergoeding aan een verzekering kan ontlenen. De BD is niet van toepassing voor de afdelingen Partyverhuur en Bel & Huur. 19.7 De basis van de toeslag voor opname van de BD is een percentage van het huurbedrag. Op de BD is een eigen risico van toepassing, afhankelijk van de waarde van het gehuurde. C. Verzekering 19.8 Indien de Wederpartij een eigen verzekering wenst af te sluiten voor het gehuurde, dan is Jartecbv.nl uitdrukkelijk gerechtigd om van de Wederpartij te verlangen dat zij Jartecbv.nl als uitkeringsgerechtigde opneemt, oftewel een dekkingsbevestiging overlegt. Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van de Wederpartij. 19.9 In geval er bij een CAR-verzekering van de Wederpartij sprake is van een toelatingsregeling, dan verklaart de Wederpartij bij voorbaat dat Jartecbv.nl als (mede-)verzekerde rechten aan de CAR-verzekering kan en mag ontle- nen. Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van de Wederpartij.
Artikel 20:
Slotbepalingen; toepasselijk recht en forumkeuze 20.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Verhuurvoorwaarden of van Overeenkomsten, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Jartecbv.nl en Wederpartij zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling. 20.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met Jartecbv.nl gesloten Overeenkomst, zullen naar keuze van Jartecbv.nl worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Dordrecht (in geval van kantonzaken de kantonrechter te Dordrecht) of die te Rotterdam, onder exclusieve toepassing van het Nederlandse recht. 20.3 In afwijking van het vorige lid is naar keuze van Jartecbv.nl, de rechtbank te Brussel of die te Oudenaarde bevoegd, en is Belgisch recht van toepas- sing, indien de Wederpartij de Belgische nationaliteit heeft en/of in België woonachtig/gevestigd is, en de Overeenkomst is gesloten met Jartecbv.nl in haar hoedanigheid van Jartec BV20.4 Jartecbv.nl behoudt zich het recht voor de Wederpartij in het arrondissement te dagvaarden alwaar zij haar statutaire zetel of kantoor houdt. 20.5 In afwijking van het vorenstaande zullen geschillen met Wederpartij A worden berecht door de rechter die volgens het commune recht bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. 20.6 Bij onenigheid over de uitleg van de Verhuurvoorwaarden is de Nederlandse tekst bindend. © Copyright Jartec  / versie 03/08